กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  แนวทางการขยายคุ้มครองประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Directions of Protection Extension of Social Security for Non-Employees Self-Insurer
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2549