กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 ถึงปัจจุบัน)
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Performance Appraisal of The Senate
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547