กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ยาเสพติด : มิติเชิงการจัดการ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Narcotic : Management Aspect
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พีระพงษ์ มานะกิจ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2546