กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำสมุดปกขาวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Guideline of White Paper Report on Environment of Thailand Case Study : From the Experience of Japan
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เกรียงศักดิ์ เลิศวุฒินันท์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547