กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาผลกระทบของโครงการ Unseen in Thailand I
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Impact of Unseen in Thailand 1 Program
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สริตา เบ็ญจพงษ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547