กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ . 2545 ต่อสังคมไทย ( สถานพยาบาล ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ )
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Study on Effect of National Health Security Act to Thai Society (Health care Providing Units, Health Personnel and Patients)
  ชื่อเจ้าของผลงาน  วิชัย สติมัย และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2546