กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Readiness of Local Administration Bodies and Local People Participation on Sport Development and Enhancement
  ชื่อเจ้าของผลงาน  วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548