กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  อนาคตสินค้าส่งออกของไทยภายใต้กรอบ WTO
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Prospects of Thai Exports under WTO Trade Liberalization
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พรเพ็ญ วรสิทธา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2546