กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมกีฬามวยไทย : แบบบูรณาการในโครงการมหกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  A Study of a Newly Developed Model of Mauy Thai Training and Promotion Integrated in Festival Project of Sports with Thai Wisdom
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ชาญชัย ยมดิษฐ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547