กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  นโยบายและมาตรการของรัฐในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Government?s Policy and Measure about Products? Price Upgrade
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548