กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  บทบาทของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The roles of the Senate Committees to investigate alleged corruption and misconduct of Government officials
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548