กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Demand for Science and Technology Manpower in the Next Decade
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เพียรพรรค ทัศคร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547