กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: ข้อดีข้อเสีย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Impact on Privatization of State - Owned - Enterprises: Pros and Cons
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548