กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  แรงงานกับการเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ กับทางเลือกสำหรับประเทศไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Labour and Politics : An International Comparative Study and the Options for Thailand
  ชื่อเจ้าของผลงาน  โชคชัย สุทธาเวศ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548