กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  โครงการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า:ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารประชาชน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Project on Studying, Monitoring and Evaluation the Performance according to Public Policy on Strengthening the Grassroots Economy: Case study of People?s Bank
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ภูมิ โชคเหมาะ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547