กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศักยภาพของไทยต่อการดำเนินการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Thailand is potentail for long-stay tourism
  ชื่อเจ้าของผลงาน  กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548