กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศึกษาผลกระทบการรวมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อสังคมไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Effect of Combination of National Health Security Fund and Health Promotion Fund to Thai Society
  ชื่อเจ้าของผลงาน  วิชัย สติมัย และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548