กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  หลักสูตรการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Science and Technology Curriculum for Primary, Secondary, and Ternary Education in Thailand
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เพียรพรรค ทัศคร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548