กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย - สหรัฐอเมริกา ต่อบริการทางการแพทย์
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Impact of Medical Services on Free Trade Agreement between Thailand and the United States of America
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุวัช เซียศิริวัฒนา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547