กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 :กรณีศึกษา การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Public Participation in Policy Formulation in Accordance with Article 26 of the Constitution Act B.E.2540 : A case study of Provincial Integrated Administration
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547