กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Development and Problem Solving of The Water For Industry.
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เมธี สูตรสุคนธ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547