กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  สิทธิริเริ่มของวุฒิสภาในการงบประมาณของประเทศ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Senate?s Power in Initiating the National Budgeting
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ณรงค์ สัจพันโรจน์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547