แบบสำรวจความพึงพอใจ "การใช้งานบริการข้อมูลระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา"
 คำชี้แจง โปรดเลือก  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1 ประเภท
  บุคคลากรทั่วไป   สมาชิกรัฐสภา   ข้าราชการ/บุคลากรของรัฐ
  รัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศึกษา   บริษัทเอกชน
 1.2 อายุ
  ต่ำกว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป
 1.3 การศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ปริญญาโท   ปริญญาเอก
2. ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
2.2 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
2.3 ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
2.4 ข้อมูลมการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2.5 ท่านเคยนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร/
 1) ข้อมูลด้านการประชุมวุฒิสภาและกรรมาธิการ
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 2) ข้อมูลด้านนิติบัญญัติ
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 3) ข้อมูลด้านกระทู้ถาม
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 4) ข้อมูลด้านญัตติ
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 5) ข้อมูลด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระ
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 6) ข้อมูลด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 7) ข้อมูลด้านต่างประเทศ
เคย ระบุ
ไม่เคย เนื่องจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
กรุณากรอกตัวเลข